Event
V I E T C A R G 0

Social Item

Experience Seamless Connectivity at Viet Cargo Expo 2024

Viet Cargo Expo stands alone as the premier gathering in the ASEAN, uniting the entirety of the cargo and logistics community—from air and ocean to road, warehousing, ground handling, supply chain, technology, and more—all in one place. Boasting a line-up of over 200 brands presenting their offerings, this expo provides logisticians with an ideal opportunity to connect with industry leaders and expand their networks.

Trải nghiệm Kết nối liền mạch tại Viet Cargo Expo 2024

Viet Cargo Expo tự hào là sự kiện hàng đầu tại khu vực ASEAN, đồng hành cùng cộng đồng giao hàng và vận tải từ hàng không, hàng hải đến đường bộ, kho bãi, xử lý hàng hóa, chuỗi cung ứng, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác. Với hơn 200 thương hiệu tham gia triển lãm, sự kiện này sẽ mang đến cơ hội tuyệt vời cho những doanh nghiệp logistics kết nối với các nhà lãnh đạo trong ngành và mở rộng mạng lưới của mình.

Event Highlights

Những điểm nổi bật của sự kiện

Exhibition

Triển lãm

Connect with influential figures seeking cutting-edge ideas to enhance their businesses' profitability and productivity. Explore ground-breaking solutions that are fresh to the market, spanning air and ocean logistics, warehousing, ground handling, supply chain, and technology.

Kết nối với những nhân vật có ảnh hưởng đang tìm kiếm những ý tưởng tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng suất. Khám phá những giải pháp đột phá mới trên thị trường, bao gồm logistics, hàng không và hàng hải, kho bãi, xử lý hàng hóa, chuỗi cung ứng và công nghệ.

Conference

Hội nghị

Forging ties with your fellow attendees is a crucial element of every conference, which is why this educational event offers abundant chances for you to establish or renew connections with professionals in the supply chain and logistics field. It's an opportunity to gain insights into new strategies and approaches.

Kết nối là yếu tố quan trọng của mỗi phiên Hội nghị, đó là lý do tại sao sự kiện này mang đến nhiều cơ hội để bạn thiết lập hoặc tái thiết kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực chuỗi cung ứng và logistics. Đây là cơ hội để bạn có cái nhìn sâu sắc về các chiến lược và phương pháp mới.

Business Matchmaking

Kết nối doanh nghiệp

Connect with suppliers who can meet the specific requirements of your business. The Business Matchmaking Program at Viet Cargo Expo facilitates scheduled meetings, ensuring you engage with the right individuals and potential buyers throughout the three-day event.

Kết nối với những nhà cung cấp có thể đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp. Chương trình Kết nối Doanh nghiệp tại Viet Cargo Expo dễ dàng tạo lịch hẹn, đảm bảo mang đế bạn kết nối với cá nhân và doanh nghiệp tiềm năng trong suốt ba ngày diễn ra sự kiện.

Glimpse of Exhibition 2024

Elevate your brand, forge new partnerships, and be at the forefront of the evolving world of cargo and logistics.

Nâng cao thương hiệu của bạn, thiết lập các đối tác mới, và đi đầu trong ngành vận tải hàng hóa và logistics đang phát triển.

Together, let's shape the future of seamless connectivity

Cùng nhau, hãy tạo dựng tương lai của sự kết nối liền mạch.
Image
Image Image

Exhibition Categories

Các danh mục triển lãm

Local Supporter

Media Partner

Our Portfolio of Events

Connect Exposition Asia do not sell databases and if 3rd parties try to sell, kindly avoid or complain. For more information, please contact the show team.