Event
V I E T C A R G 0

Social Item

About the show

Về triển lãmv

Discover Endless Opportunities at Viet Cargo Expo 2024: Welcoming Visiting Industries
Khám phá Cơ hội vô tận tại Viet Cargo Expo 2024: Chào đón Các ngành công nghiệp đến tham quan

Viet Cargo Expo 2024 is not just an exhibition; it's a convergence of industries, a meeting point for visionaries, and a platform where possibilities unfold. Join us as we welcome a diverse array of visiting industries seeking to revolutionize their logistics and cargo operations.

Viet Cargo Expo 2024 không chỉ là một triển lãm; đó là nơi hội tụ của các ngành công nghiệp, một điểm hẹn cho những người có tầm nhìn, và một nền tảng nơi các khả năng được phát triển. Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chào đón một loạt các ngành công nghiệp đến và cùng cách mạng hóa hoạt động logistics và hàng hoá.

About the organiser

Về ban tổ chức:

Connect Exposition Asia provides the networking opportunities for a business community, individual, private and public sectors. We use our connections to bring together the industry under one roof for discussion, network, learn, discover and demonstrate the latest technology and provide solutions to end-users.

Connect Exposition Asia cung cấp cơ hội giao lưu cho cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân và các doanh nghiệp tư nhân và công cộng. Chúng tôi sử dụng mạng lưới kết nối của mình để mang đến cơ hội thảo luận, giao lưu, học hỏi, khám phá và trình bày công nghệ mới nhất và cung cấp giải pháp cho người dùng cuối.

0

Brands

Image
Image Image